Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Anna Hrycaj - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;  sędzia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; w latach 2010-2011 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka; od 2013 r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze; ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego.

Patryk Filipiak - doktor nauk prawnych, wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego; adwokat; autor licznych publikacji naukowych.

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza. W książce zaprezentowano określone zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy nie tylko jego uczestników, lecz także organów tego postępowania. Opracowanie zawiera wzory pism, które mogą być wykorzystywane w praktyce sądowej.

Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.